Общи правила и условия за участие в игрите и промоциите на BulgarianCinema

Настоящият документ съдържа информация за общите правила и условия за участие в игрите и промоциите на BulgarianCinema. Настоящите общи условия уреждат отношенията с лицата – участвали в игрите и промоциите, организирани от BulgarianCinema и нашите партньори.

Моля, прочетете внимателно условията, съдържащи се в този документ, тъй като всяко участие в игра или промоция в Мобилното приложение BulgarianCinema  и/или Социалните профили на BulgarianCinema представлява съгласие с тези условия.

BulgarianCinema цени Вашето доверие и желае да Ви запознае с правилата и условията за участие в игри или промоции в Мобилното приложение и/или Социална мрежа.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА АКТИВНОСТИТЕ

Периодът за провеждане на всяка от игрите или промоционалните активности може да бъде проверен в Мобилното приложение BulgarianCinema на екран “Спечели” като бъде избрана съответната игра или промоционална активност (оферта).

Игрите и промоционалните активности се провеждат на територията на Република България.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРИТЕ И ПРОМОЦИИТЕ BulgarianCinema

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Игрите и промоциите се обявяват на официалната Фейсбук страница на BulgarianCinema: https://www.facebook.com/bulgariancinemaapp/.

Участниците в игрите и промоциите са длъжни да спазват условията и разпоредбите описани по-долу.

Всички заинтересовани лица могат да получат информация за активните игри и промоции на екран “Спечели” в мобилното приложение или чрез запитване на официалната Фейсбук страница на BulgarianCinema (https://www.facebook.com/bulgariancinemaapp/).

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на https://news.bulgariancinema.com/.

С участието си в игрите и промоциите участниците се обвързват с условията описани в Общите правила.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България.

Участието в игрите и промоциите е напълно доброволно и не обвързва по никакъв начин участниците в нея.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Правилата на игрите и промоциите са задължителни и еднакви за всички участници.

Участие в игрите и промоциите могат да вземат всички потребители на мобилното приложение BulgarianCinema.

Всеки участник може да участва по веднъж за спечелване на наградите или използване на промоционалните оферти, освен в случаите, когато в самото условие на играта не е посочено друго.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Тегленето на печелившите се извършва чрез електронен жребий, посредством специализиран софтуер в централния офис на BulgarianCinema, в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

Оповестяването на печелившите се извършва на официалната Фейсбук страница на BulgarianCinema (https://www.facebook.com/bulgariancinemaapp/). Печелившите се уведомяват за спечелената награда от екипа на BulgarianCinema посредством обаждане и/ или имейл, който е посочен при регистрация в мобилното приложение. При невъзможност за осъществяване на контакт с печелившото лице на посочения от него телефонен номер или на имейла, с който е регистриран в мобилното приложение, в рамките на 14 календарни дни от датата на теглене на същия, не се организира ново разпределение.

За да получи наградата, печелившият участник следва да покаже на служител от екипа на BulgarianCinema  спечелената от него награда, която се появява на екран “Профил”, меню “Активни награди” в Мобилното приложение.

Наградите се връчват/ изпращат в края на всеки месец до офис на Еконт. Разходите по изпращане на наградата се поемат от BulgarianCinema.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА

Участникът се задължава да се запознае и да спазва настоящите Общи условия.

Участникът носи отговорност за истинността на предоставените от него данни за участие в игрите и промоциите на BulgarianCinema.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът не носи отговорност в случай, че при попълване на данните си в мобилното приложение Участникът е предоставил непълна, невярна, подвеждаща информация или данни.

Организаторът има право по своя преценка да прекрати дадена игра или промоционална оферта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително – злоупотреби или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на официалната Фейсбук страница на BulgarianCinema (https://www.facebook.com/bulgariancinemaapp/) в случай, че BulgarianCinema установи злоупотреби, масово нарушаване на правилата или ако настъпят други налагащи прекратяването обстоятелства същия не дължи компенсация на участниците.

Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на неопределима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Организатора.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни на всеки Участник на спазва действащото законодателство на Република България, включително Закона за защита на личните данни.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

С регистриране в мобилното приложение, участниците се съгласяват с условията на игрите и промоциите, в това число и с предоставяне на техни лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни.

BulgarianCinema събира лични данни (като три имена, адрес за доставка, телефон, Facebook ID), само в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на Мобилното приложение или на съответната страница и във връзка с условията за участие в дадена игра или промоция в Мобилното приложение или Социалните мрежи.

С участието си в игрите и промоциите участниците се съгласяват, в случай на спечелване на НАГРАДА, да бъдат обявени като печеливши на официалната Фейсбук страница на BulgarianCinema  (https://www.facebook.com/bulgariancinemaapp/), включително да бъдат публикувани и техни снимки.

Наградата е лична и не може да бъде преотстъпвана. Съгласно тези условия, печелившият няма право да заменя спечелената награда с паричния ѝ еквивалент. При отказ да бъде получена наградата, правото на нейното получаване се погасява.

Правилата на играта са публикувани на Интернет страницата на BulgarianCinema – https://news.bulgariancinema.com/, с цел тяхната общодостъпност.

С участието си в игрите и промоциите на BulgarianCinema участниците се съгласяват с текущите Общи условия.

BulgarianCinema има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия. Моля, посещавайте тази страница регулярно, за да сте запознати с настоящите условия и с направените промени. Настоящите общи условия влизат в сила от 01/01/2018 г.

Свържете се с нас

Адрес на управление: гр. Варна, бул. Генерал Колев 113, ет.5, офис 5.1.

Електронна поща: contact@bulgariancinema.com

Телефон: 0887722766